Προϋποθέσεις και γενικές αρχές για ένα Νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία

PASE KALO Logo 1

Προϋποθέσεις και γενικές αρχές για ένα Νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία
Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό μερίδιο με το οποίο μπορεί να σχεδιάσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα .
Οι πόροι που προβλέπεται να εισρεύσουν από την ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα ανέλθουν στα €59,5 δισ. και επιπλέον θα μπορεί να συνάψει δάνεια έως €12,5 δισ. Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ θα προσεγγίσει τα €72 δις.
Ποια θα είναι τα κονδύλια που θα κατανεμηθούν και θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, της δημογραφικής γήρανσης, της υποαπασχόλησης των νέων και των γυναικών , των ατόμων με αναπηρία , των μεταναστών και των προσφύγων; Ποια κονδύλια θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση την τεχνολογική και την κλιματική αλλαγής , από την πράσινη μετάβαση που επηρεάζουν ήδη τις αγορές εργασίας και την κοινωνική προστασία.
Οι νέες ανισότητες συγκροτούν ένα τείχος για τους πολλούς, για να έχει η χώρα μας ένα αποτέλεσμα αναπτυξιακά ισχυρό και κοινωνικά δίκαιο.
Οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο σε τομείς όπως, της παιδείας, υγείας ,κοινωνικής κατοικίας , ασφάλειας, πρόληψης, αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας, μείωσης ενεργειακής φτώχειας με την αυτοπαραγωγή ενέργειας, την διευκόλυνση για την έναρξη νέων καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων , την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, την ψυχική υγεία για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, την υποστήριξη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων , την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, την αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και των ορεινών όγκων , την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (κυκλική οικονομία, κ.α.) για την δίκαιη και αποτελεσματική μετάβαση στην πράσινη εποχή, την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την ψηφιακή-τεχνολογική κατάρτιση για να μην παραμείνει κανείς πίσω, την καταπολέμηση των διακρίσεων (φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, χρώματος, κ.λπ.),την διάχυση των πολιτιστικών αγαθών & των μορφωτικών εργαλείων ,την υλοποίησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη , Ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες για την πρόσβαση των ειδικών των ευάλωτων ομάδων και των μειονεκτικών ομάδων σε ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Στη βάση αυτή οι προϋποθέσεις και οι γενικές αρχές για ένα αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία που θα ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι οι εξής:

1. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 2014-2019, για την καταγραφή όλων των υφιστάμενων δομών ,των υπηρεσιών, των ελλείψεων , των σχεδιασμένων προγραμμάτων και δράσεων , του βαθμού επίτευξης των στόχων , των αποκλίσεων και των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση τους φορείς της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
2. Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής του Άρθρου 12 του νόμου 4430/2026, αρμοδιότητα της οποίας είναι «η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία».
3. Προσδιορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για το 2021-2027 , σύνδεση με τους στρατηγικούς άξονες και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική πρόνοια, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την κοινωνική οικονομία , τους εθνικούς στόχους και τους πόρους που θα εισρεύσουν στην χώρα μας από την ΕΕ την περίοδο 2021-2027 μέσω του ΕΣΠΑ ,του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και της ΚΑΠ - Γεωργία.
4. Συμμετοχή των ομότιμων (Ενώσεις, φορείς ΚΑΛΟ κλπ), ως δικαιούχων για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ή την δημιουργία υποδομών και βελτίωση των θεσμικών ,διαχειριστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους (π.χ. ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, συμβουλευτική κλπ.)
5. Ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της ΕΥΣΕΚΤ στον σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων καθώς και αντίστοιχων δράσεων σε όλα τα υπόλοιπα Τομεακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και προσδιορισμός ως δικαιούχων των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας
6. Συμπερίληψη των Φορέων ΚΑΛΟ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη κάθε περιοχής για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με κοινωνικούς όρους και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας
7. Ένταξη στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις όλων των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας για υλοποίηση δράσεων και πραγματοποίηση κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν ειδικές και ευάλωτες ομάδες.
8. Συμμετοχή των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καλές πρακτικές για την υποστήριξη καινοτομιών στη διαχείριση και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
9. Σχεδιασμός εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές με ειδικούς δανειακούς όρους (επιδοτήσεις επιτοκίων, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις)
10. Συνεργασία με το Social Economy Europe ,τον ILO κλπ. για την λήψη τεχνογνωσίας
11. Πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και κινητοποίηση των αναγκαίων πόρων από αυτούς που θα εισρεύσουν στην χώρα μας από την ΕΕ την περίοδο 2021-2027, καθώς και από τον Εθνικό Προϋπολογισμό, για τη στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας , της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, με σκοπό την μείωση των ανισοτήτων, την ένταξη των ειδικών των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτούντων ομάδων στην απασχόληση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο.
Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους η συμβολή των φορέων της κοινωνικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:
I. Πράσινη – Κυκλική Οικονομία (Green- Circular Economy)
Η κοινωνική οικονομία είναι πρωτοπόρος στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αποβλήτων, στην ενέργεια και στη γεωργία. Επομένως μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην κυκλική οικονομία. Τα δύο μοντέλα θέτουν τα άτομα και την αειφόρο ανάπτυξη στο επίκεντρό τους , βασικός παράγοντας της επιτυχίας της είναι η ενίσχυση της δημιουργικής και καινοτόμου ικανότητας σε τοπικό επίπεδο, όπου καθοριστική συνιστώσα αποτελούν οι σχέσεις εγγύτητας, η συνεργασία , η αλληλεγγύη, που αποτελούν καθοριστικούς πυλώνες για την εξασφάλιση διαδικασιών βιώσιμης ανάπτυξης στην τριπλή τους διάσταση: περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική.
Η ανάπτυξη δασικής οικονομίας και η παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου είναι συνυφασμένη με την προστασία του δάσους και την αειφορική διαχείριση.
Η κάλυψη μέρους των αναγκών σε δασοπροστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων μπορεί να γίνει από φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας (δασικοί συνεταιρισμοί), που δεν αντιτίθενται στο δημόσιο χαρακτήρα της δασοπονίας. Στην πράσινη οικονομία εντάσσεται και η συντηρητική γεωργία και η αγροκτηνοτροφία ακριβείας με την χρήση νέων τεχνολογιών, την μίξη της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιοποίησης, της βιολογίας, των big data, των data analytics κλπ
II. Αργυρή Οικονομία ( "Silver Economy”)
Το 40% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 200 εκατομμύρια άτομα, είναι ηλικίας 50 ετών και άνω, ποσοστό με σταθερά ανοδική τάση. Η γήρανση του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της μείωσης των γεννήσεων και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προκλήσεις για μια οικονομία λόγω των σημαντικότατων πόρων του κρατικού προϋπολογισμού που απορροφούνται από τα κρατικά συστήματα υγείας και συνταξιοδότησης. Η αγοραστική δύναμη αυτής της ηλικιακής κατηγορίας του πληθυσμού, συνδέεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες της για στέγαση, υγεία, ασφάλεια, αναψυχή, τουρισμό, αλλά και με τη νέα οικονομία της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα οικονομία μείζονος κλίμακος, μέρος της οποίας μπορεί να καλυφθεί με δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας όπως:
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών συνδεόμενων με την online και σε
πραγματικό χρόνο ηλεκτρονική παρακολούθηση και διάγνωση της υγείας,
άσκηση και υγιεινός τρόπος ζωής, χρήση ρομποτικών και άλλων έξυπνων συσκευών για την υποβοήθηση ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα, μελέτη και κατασκευή «έξυπνων» κατοικιών ή και ολόκληρων οικισμών προορισμένων να διευκολύνουν την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναψυχής και τουρισμού, καθώς και παροχή εξειδικευμένης και ηλικιακά φιλικής (age friendly) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
III. Γαλάζια οικονομία (Blue Economy)
Η κοινωνική οικονομία μπορεί να συμβάλει σε όλους τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι λιμενικές δραστηριότητες , αλλά και σε νέους τομείς όπως η παραγωγή φυκών, η γαλάζια βιοτεχνολογία, η αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν νέες πράσινες θέσεις εργασίας και πράσινες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον νησιωτικό χώρο αλλά και σε όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας.
IV. Οικονομία φροντίδας (μέριμνας) (Care Economy)
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης με την ανάπτυξη της οικονομίας φροντίδας, που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις εξασφάλισης της ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση των γυναικών. Πρόκειται για υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών, την παιδική εκπαίδευση, την αναπηρία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, καθώς και η φροντίδα των ηλικιωμένων.
V. Οικονομία της Εγγύτητας (Proximity Economy)
Η οικονομία της εγγύτητας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που βασίζονται στην εγγύτητα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, συνδέεται δε συνήθως με τη γεωγραφική απόσταση και τον φυσικό χώρο, καθώς και με την οργανωμένη την «ικανότητα δηλαδή αλληλεπίδρασης που δίνει ένας οργανισμός στα μέλη του». (Rallet και Torre2004).
Παραδείγματα δραστηριοτήτων του μοντέλου αυτού είναι η παραγωγή τοπικών οικονομικών και πολιτιστικών αξιών που έχει τα πλεονεκτήματα, της διαφάνειας, ως προς την ιχνηλασιμότητα των οικονομικών-πολιτιστικών αξιών και την ενσυναίσθηση για την τοπική κοινωνία. Επίσης η τάση αυτή για τοπικοποίηση έχει εμπνεύσει πολλές πρωτοβουλίες από κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τη παραγωγή των ειδών διατροφής (τοπικά είδη φυτικής και ζωικής παραγωγής) ,μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, καθώς και τον συνεπιβατισμό, την κοινή χρήση διαμερισμάτων, το δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας , τις ομαδικές αγορές, το crowdfunding ,το φαγητό αλληλεγγύης, δανειστικές βιβλιοθήκες, την ανακύκλωση - επανάχρηση ,την χρήση ανοιχτού λογισμικού, κοινωνικά δίκτυα ραδιοφώνου και τηλεόρασης κλπ.
VI. Δημιουργική οικονομία (Orange Economy)
Η πορτοκαλί οικονομία είναι μια ομάδα συνδεδεμένων μεταξύ τους δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες ιδέες μετατρέπονται σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες των οποίων η αξία καθορίζεται μέσω της πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει tην οικονομία του πολιτισμού τις βιομηχανίες δημιουργίας και τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την δημιουργικότητα. Η Πράσινη Βίβλος του 2010 ορίζει «ως κλάδους πολιτισμού εκείνους που παράγουν και διανέμουν αγαθά και υπηρεσίες που κατά τη στιγμή της παραγωγής τους θεωρείται ότι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, χρήση ή σκοπό που εμπεριέχει ή μεταφέρει τρόπους πολιτιστικής έκφρασης ανεξάρτητα από την εμπορική τους αξία»
Σύμφωνα με τη σύμβαση της UNESCO (2005), «δημιουργικοί κλάδοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τον πολιτισμό ως συστατικό τους στοιχείο και έχουν πολιτιστική διάσταση, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα τους έχουν κατά κύριο λόγο λειτουργική χρησιμότητα».
Ο τομέας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις σύλληψης, παραγωγής, διάδοσης και διανομής εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εκτενώς τη γνώση, την καινοτομία, τη δημιουργία και τον πολιτισμό ως βασική εισροή παραγωγής.
Βασικά στοιχεία του τελικού προϊόντος είναι:
το στοιχείο της καινοτομίας που εμπεριέχει,
ο συμβολισμός,
η κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης και επωνυμίας,
ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία και
η υψηλή αξία χρήσης
VII. Υπηρεσίες Υγείας ,Πρόνοιας, Αναπηρίας ,κατ ́ οίκον φροντίδας και νοσηλείας
Παροχή υπηρεσιών στους Τομείς της Υγείας-Πρόνοιας ,Αναπηρίας και κατ’ οίκον φροντίδας από κοινωνικές επιχειρήσεις, με μονάδες αποκατάστασης , εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε συνεργασία κοινωνικών επιχειρήσεων με δημόσιους και δημοτικούς φορείς. Κινητοποίηση των επαγγελματιών υγείας (επισκέπτες, επόπτες, διαιτολόγοι γιατροί, νοσοκόμες κλπ.) για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατ ́ οίκον φροντίδας και νοσηλείας.
VIII. Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με υψηλή ενεργειακή φτώχεια, κατά συνέπεια με έλλειψη βασικών συνθηκών διαβίωσης και υγείας.
Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την αξιοποίηση των ενεργειακών κοινωνικών συνεταιρισμών και της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας , μπορεί να συμβάλει στην πρόσβαση όλων των νοικοκυριών στην ενέργεια και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
IX. Ένταξη ευάλωτων ομάδων, προσφύγων και μεταναστών
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν άτομα ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες – απεξαρτημένους/ες, σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ ή και να απασχολήσουν τα άτομα αυτά , που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ορισμένες δραστηριότητες είναι η δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των προσφύγων, η πρόληψη της νεανικής περιθωριοποίησης μέσω της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η καθημερινή υποστήριξη των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των οικογενειών τους, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα κλπ.
X. Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
Η ένταξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλο το φάσμα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ώστε να αποκτηθεί συνείδηση ομάδας, συνεργατισμού και κουλτούρας συνεπιχειρείν σε νέους και σε δρώντες σε αυτήν.
Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας θεσμικής κατοχύρωσης και εφαρμογής της εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και συμβουλευτικής, για την ανάπτυξη κοινωνικού επιχειρείν και την σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διακυβέρνηση φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραμμάτων και υλικού εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους ήδη και εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπαιδευτές, συμβούλους και μέντορες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
XI. Συνεκτίμηση κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις , για πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις αγορές με τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Οδηγού για τις «Κοινωνικές αγορές — με τη συνεκτίμηση κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις» C(2021) 3573/26.5.2021.
Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ) συμβάλουν στην επίτευξη θετικών κοινωνικών αποτελεσμάτων στις δημόσιες συμβάσεις, παρέχοντας να νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για :
- την αναβάθμιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό,
- την αξιοπρεπή εργασία & την κοινωνική ένταξη,
- την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων,
- την προσβασιμότητα, τον σχεδιασμό για όλους και το ηθικό εμπόριο,
XII. Κοινωνικές επενδύσεις
Χρηματοδοτήσεις για κοινωνικές επενδύσεις στην υγεία, την εκπαίδευση ,την κοινωνική στέγαση, την δημιουργία κοινωνικών υποδομών που αφορούν τα παιδιά , τους νέους/ες , την τρίτη ηλικία , τις ειδικές και τις ευάλωτες ομάδες ( π.χ. όπως κοινωνικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, κοινωνικά ιατρεία, φαρμακεία, παντοπωλεία, φροντιστήρια, κοινωνικές κατοικίες, κοινωνικές ενεργειακές επενδύσεις για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας κλπ. )και πιλοτικά κοινωνικά έργα καινοτομίας, με εξαίρεση από τους νέους Κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σύρος Κοσκοβόλης /Αντιπρόεδρος Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΑΣΕ Κ.Αλ.Ο

Enter4All

 Business Development Training and Support for Non-Native Small Business Owners
1523580663
 
Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:
Δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος διαπολιτισμικής και επιχειρηματικής υποστήριξης για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη υφιστάμενων, κυρίως, επιχειρήσεων που ανήκουν σε αλλοδαπούς.Ένταξη και Διαφορετικότητα όσον αφορά την παροχή βοήθειας μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους μη γηγενείς Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ενώ το συγκεκριμένο είναι η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ΕΕΚ, που απευθύνεται σε ατομικούς επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. μέσω διαδικτυακής και ζωντανής εκπαίδευσης.
Ένταξη και Διαφορετικότητα όσον αφορά την παροχή βοήθειας μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους μη γηγενείς Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ενώ το συγκεκριμένο είναι η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ΕΕΚ, που απευθύνεται σε ατομικούς επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. μέσω διαδικτυακής και ζωντανής εκπαίδευσης

Προκλήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης
Θέλουμε να εξοπλίσουμε τους μη εγγενείς επιχειρηματίες με σύγχρονες επιχειρηματικές, πολιτιστικές και μαλακές δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε ένα σύνθετο περιβάλλον ,καθώς και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μη Εγγενείς εγγενείς επιχειρηματίες, σε επιχειρήσεις, χρηματοδότηση και άλλες πρωτοβουλίες και εργαλειοθήκες υποστήριξης
 
 
Κύριες δραστηριότητες:
 
 1. Ένας επιχειρηματικός οδικός χάρτης για μη γηγενείς, προσαρμοσμένος για εκπαίδευση ενηλίκων,διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή. Διαδικτυακά σεμινάρια διάρκειας 48 ωρών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, επιχειρηματικών και ήπιων δεξιοτήτων .
 2. Απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης των υπαρχουσών επιχειρηματικών ευκαιριών και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το πώς να τις εκμεταλλευτούν
 3. ​Ανάπτυξη  νέων διαπολιτισμικών, επιχειρηματικών και ήπιων δεξιοτήτων
 4. Δημιουργία νέων δικτύων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, με γηγενείς  επιχειρηματίες και επαγγελματίες και με τους
  κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και
 5. Απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης από τους συμβούλους για τον   τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μη γηγενείς επιχειρηματίες
ΕικόναΕπιχειρηματικός οδικός χάρτης για μη γηγενείς επιχειρηματίες 
Ο οδικός χάρτης θα παρουσιάζει εξατομικευμένες συμβουλές και βοήθεια σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες, τις πρακτικές πρόσληψης και τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς, το εργατικό δίκαιο και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης και πρόσβασης σε εργαλεία και πρωτοβουλίες επιχειρήσεων/χρηματοδότησης
ΕικόναΣεμινάρια Δικτύωσης
Οι εκδηλώσεις δικτύωσης θα ανοίξουν πρόσβαση σε κάθε είδους δημόσιες (ή ιδιωτικές) πρωτοβουλίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως: - Επιχειρηματική χρηματοδότηση και συγκεκριμένα επιχειρηματικά εργαλεία
- Διευκόλυνση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων
- Πρωτοβουλίες για πρόσληψη προσωπικού
- Αλληλεπίδραση με φορείς και οργανισμούς που υποστήριξη της επιχειρηματικότητας όπως Επιμελητήρια, ΜΚΟ, έμπιστοι επαγγελματίες κ.λπ.
ΕικόναΔιαδικτυακά σεμινάρια Tailor Made
Θα χρησιμοποιηθεί ειδική μεθοδολογία διπλής εκπαίδευσης για την υποστήριξη των μη γηγενών επιχειρηματιών.
Πρώτα μια εκπαιδευτική συνεδρία που απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές επιχειρηματικές και ήπιες δεξιότητες μέσω ενεργών τεχνικών μάθησης, έχοντας την ευκαιρία να ενισχύσει τις υβριδικές δεξιότητες και έτσι να είσαι πιο σίγουρος, πιο έτοιμος να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και εργαλεία.
ΕικόναΕκπαίδευση για Διαμεσολαβητές
Η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία cascade εκπαίδευσης, έτσι 4 διαμεσολαβητές θα εκπαιδευτούν στην Πορτογαλία και στη συνέχεια θα επιστρέψουν και θα εκπαιδεύσουν τουλάχιστον 15 άλλους διαμεσολαβητές, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν άλλους. Η κύρια ιδέα είναι να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 5 μη γηγενείς διαμεσολαβητές, από τις κοινότητες των μεταναστών, ώστε να ενεργούν οι ίδιοι ως διευκολυντές μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 
Το περιεχόμενο έχει αντληθεί από τον ιστότοπο του έργου:https://www.enter4all.eu/ "ENTER4ALL​", αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης:  KA210-VET-10A7BC0A , που υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση  των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Σχεδιασμός και λειτουργία μιας βιώσιμης λειτουργίας

👩‍💻Τη Δευτέρα 9.1.2023, στην Διαδικτυακή Εκδήλωση του Enter 4 All, θα είναι μαζί μας για ακόμη μία φορά η κ. Αναστασία Αυγερινού. 
👩‍🏫Η κ. Αυγερινού είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς επίσης και πιστοποιημένη Μέντορας από τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποιήσεων. 
🤓Η παρουσίαση της Εκπαίδευσής της απευθύνεται σε δυνητικούς και υφιστάμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε επιχείρηση βασισμένοι σε τεχνοκρατικά εργαλεία και διαδικασίες και επιχειρεί να ενημερώσει για τα επιχειρηματικά αυτά εργαλεία, η χρήση των οποίων θα εξασφαλίσει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο επιχειρηματικό τους εγχείρημα ή στην ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους.  
⏰Ώρα έναρξης: 18.00 
💻📲Για τη συμμετοχή σας στην Εκδήλωση ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk5ODI3MmYtOGY4Zi00YTRhLWIyNjUtNmU5NGU3MzE2YTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f1a789e-bd7e-4e73-8063-e35f52949976%22%2c%22Oid%22%3a%221afbf139-3ed6-4826-8744-1600e2111ead%22%7d 
 
#enter4all #erasmusplus #ErasmusPlusIKY #europeanproject #SupportSmallBusiness #supportnonnativesentrepreneurs #projectenter4all #erasmusplusgree #stratigon #stratigonfinance #onlineevent #webinar
#CollaborativeTerraNet
FB IMG 1673111767203

Οραματιζόμαστε το μέλλον

banner 1

Υπηρεσίες

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ,
 • Ε-LEARNING/ PROGRAMMATA,
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΗΝΗ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,
 • MENTORING,
 • COACHING,
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ,
 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ,
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ