Ενημερωτικό δελτίο του ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ.Α.Σ)

poioi eimaste

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ.Α.Σ) είναι ένας επι-

στημονικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με τη μορφή Συλλόγου του Αστικού  Κώδικα, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω των εθελοντών μελών του

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟYΜΑΣΤΕ;

(αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) στους τομείς:

 

¨της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

¨της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

¨της Ψυχοκοινωνικής στήριξης

¨της Κοινωνικής Καινοτομίας και Αειφόρου Επιχειρηματικότητας

¨των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής

¨του Πολιτισμού και του Αθλητισμού

¨του Περιβάλλοντος

¨της Ισότητας των δύο φύλων

 

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ;

¨Επιχειρηματική συμβουλευτική (ατομική και ομαδική)

¨Επαγγελματική Συμβουλευτική/ Επαγγελματικός Προσανατολισμός (για  μαθητές, γονείς, συμβούλους)

¨Συμβουλευτική καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος σε εν δυνάμει κοινωνι-  κές επιχειρήσεις

¨Εκπαίδευση

¨Ενημέρωση κοινού στα πεδία δράσης

 

ΠΟΙΑ ΕΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ;

Το ΔΙΚΤΥΟ απαρτίζεται από  εμπειρογνώμονες, επαγγελ-  ματικούς και επιχειρηματι-  κούς συμβούλους, μέντορες,  στελέχη εναλλακτικών χρη-  ματοπιστωτικών οργανι-  σμών, κοινωνικούς επιχει-  ρηματίες και γενικά από άτομα  που δραστηριοποιούνται στον  τομέα της Κοινωνικής Οικονομί-  ας, της Επαγγελματικής Συμ-  βουλευτικής, των Εναλλακτικών  Πιστώσεων, της Δια Βίου Μάθη-  σης, του Πολιτισμού, του Περι-  βάλλοντος και είναι οικονομολό-  γοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί, ψυχολόγοι, γεωτε-  χνικοί και επιστήμονες άλλων  ειδικοτήτων που επιθυμούν να  προσφέρουν εθελοντικά.

 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ;

Οι δράσεις μας στοχεύουν:

¨Στην απόκτηση κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για κοινωνικές και συμβατικές επιχει-

ρήσεις (οργάνωση, διοίκηση, marketing, δικτύωση με την αγορά, συνεργατισμός)

¨Στην ανάπτυξη αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και «εργασιακής» εμπειρίας

¨Στην αξιοποίηση των ταλέντων των συμβουλευόμενων

¨Στην επιλογή του επαγγέλματος που ταιριάζει στα άτομα

¨Στην απομάθηση γνώσεων που δεν χρειάζονται

¨Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας με όρους κοινωνικής βιωσιμότητας και κοινωνικού αντικτύπου

 

ΣΕ ΠΟΙΟYΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ;

Κοινωνικές και συμβατικές επιχειρήσεις (υπό δημιουργία και υφιστάμενες)  Ανέργους & Εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση

Γονείς, μαθητές

Συμβούλους και στελέχη φορέων που προωθούν δραστηριότητες ΚΑΛΟ,

Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης  Εθελοντές (Άτομα, Επιχειρήσεις και Φορείς)

Ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες

Συλλογικότητες, Φορείς (Επιχειρηματικούς,

Αναπτυξιακούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς, κ.ά)

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού)

Κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες μας

 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΜΑΣ;

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του ΔΑΣ

 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συνεργαζόμαστε με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, φορείς  της Κ.Αλ.Ο, Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωνικές ορ-  γανώσεις, Επιμελητήρια και φυσικά πρόσωπα.

 

 collaber 1

 

 

 

 

 

We see the Future

Services

Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με λίγα όμορφα λόγια

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Vestibulum lacinia arcu eg
  • Fusce nec tellus sed augue semper porta
  • Et nulla sit amet nec tellus
  • Duis gravida ante auctor euismod convallis
  • Lorem ipsum nulla sit amet amet
  • Nulla egdarto sit tellus