Όροι και προϋποθέσεις επιχορήγησης των ΚΟΙΣΠΕ

cropped cf87cf89cf81ceafcf82 cf84ceafcf84cebbcebf1


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.83874/2020

ΦΕΚ 6004/Β/31-12-2020

Όροι και προϋποθέσεις επιχορήγησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Την υπ' αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β' 3360).

4.Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 12.

5.Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.Τον ν. 4542/2018 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις» (Α' 95) και ιδίως το άρθρο όγδοο.

7.Τον ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ19725/27-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (Β' 1029).

9.Την υπό στοιχεία Γ3α/Γ.Π.οικ5679/5-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στην επικράτεια (εκτός Αττικής) και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (Β' 244).

10.Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ566712-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (Β' 365).

11.Την υπ' αρ. 2/39549/0020/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 1138).

12.Την υπ' αρ. 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

13.Τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αρ. 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, και ιδίως τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ και τα άρθρα 33 και 34, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14.Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.49381/03-08-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15.Το με υπ' αρ. 53698/11-7-2018 πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση της περίπτωσης α, της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999.

16.Την υπ' αρ. 249/18-4-2019 οριστική πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε. για την θεσμοθέτηση πλαισίου χρηματοδότησης των Κοι.Σ.Π.Ε.

17.Την ανάγκη υλοποίησης ενός πλαισίου προστατευόμενης απασχόλησης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τα άτομα με αναπηρία ή άλλους ευάλωτους και μειονεκτούντες εργαζόμενους.

18.Την ανάγκη ενίσχυσης των ΚοιΣΠΕ για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία ή άλλων ευάλωτων και μειονεκτούντων εργαζόμενων μέσω καθιέρωσης ενός αξιόπιστου πλαισίου για την επιχορήγησή τους, ως Μονάδες Ψυχικής Υγείας, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

19.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων επιχορήγησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως Μονάδων Ψυχικής Υγείας, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

1.Οι ΚοιΣΠΕ αποτελούν μονάδες ψυχικής υγείας οι οποίες εντάσσονται στους οικείους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Οι ΚοιΣΠΕ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με εμπορική ιδιότητα. Η μέριμνα για την ανάπτυξή και εποπτεία τους ανήκει στον Υπουργό Υγείας, ασκούμενη μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

2.Σκοπός των ΚοιΣΠΕ είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Επιπρόσθετα οι ΚοιΣΠΕ δύνανται να απασχολούν και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ατόμων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α' 205), ή και μειονεκτούντες εργαζόμενους.

Άρθρο 2

Πλαίσιο επιχορήγησης

1.Η επιχορήγηση των ΚοιΣΠΕ εξυπηρετείται μέσω του Λογαριασμού Εξόδων 2310802053 του Ειδικού Φορέα: 1015-203 ή μέσω ξεχωριστού κωδικού για τους ΚοιΣΠΕ, εφόσον αυτός δημιουργηθεί.

2.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το συνολικό διαθέσιμο ύψος της ετήσιας επιχορήγησης των ΚοιΣΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. Το ύψος της επιχορήγησης των ΚοιΣΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας εξαρτάται κάθε φορά από τους διαθέσιμους πόρους του Υπουργείου Υγείας και το ύψος της πίστωσης του Λογαριασμού Εξόδων 2310802053 του Ειδικού Φορέα: 1015-203.

3.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της απόφασης επιχορήγησης και η εποπτεία των όρων αυτής ασκούνται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας από κοινού με τον ΓΔΟΥ.

4.Κάθε δυνητικά δικαιούχος ΚοιΣΠΕ υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το μέγεθός του (ετήσια ακαθάριστα έσοδα, αριθμό εργαζομένων, αριθμό εργαζομένων με αναπηρία, αριθμό ευάλωτων ή/και μειονεκτούντων εργαζομένων, ώρες απασχόλησης ατόμων με αναπηρία κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αποτελέσματα παρελθούσης οικονομικής χρήσης),

β) την περιγραφή της δράσης, που αφορά στην αιτούμενη επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης υλοποίησής της, γ) τον τόπο εκτέλεσης της δράσης, δ) τον κοστολογημένο κατάλογο των δαπανών της δράσης, που αφορά η αιτούμενη επιχορήγηση, ε) τον τρόπο με τον οποίο η αιτούμενη επιχορήγηση θα εξυπηρετήσει τον στόχο της ενίσχυσης της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, των ευάλωτων ή/και μειονεκτούντων ατόμων ή τον στόχο της αντιστάθμισης των πρόσθετων δυσκολιών και δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση των ατόμων αυτών, στ) κάθε άλλο στοιχείο που ενδέχεται να ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

5.Το αίτημα επιχορήγησης της προηγουμένης παραγράφου υποβάλλεται από τον δυνητικά δικαιούχο ΚοιΣΠΕ εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

6.Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης των ΚοιΣΠΕ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας δεν ξεπερνά τα όρια που τίθενται από εθνικά ή κοινοτικά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά διατυπώνονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό υπ' αρ. 651/2014 της Ε.Ε. και ιδιαίτερα στα άρθρα 33 και 34 αυτού.

7.Οι επιχορηγήσεις προς τους ΚοιΣΠΕ, με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης, που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του καν. 651/2014, όπως ισχύει. Οι ΚοιΣΠΕ προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 3

Επιλέξιμες προς επιχορήγηση δράσεις

Οι επιχορηγήσεις προς τους ΚοιΣΠΕ αφορούν στις ακόλουθες δράσεις:

1.Αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία - εργαζόμενοι της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 :

1.1Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για την υποστήριξη των εργαζομένων με αναπηρία, είτε με μορφή εξαρτημένης εργασίας, είτε με μορφή σύμβασης έργου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

1.2Η ένταση της επιχορήγησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

1.3Η συγκεκριμένη επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας προς τους ΚοιΣΠΕ αφορά και στην ελάχιστη ετήσια ενίσχυση των ΚοιΣΠΕ και υπολογίζεται ως εξής:

α) Για νεοσύστατους ΚοιΣΠΕ και για περίοδο ενός (1) έτους από την επίσημη έναρξη δραστηριότητάς τους, ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €). Η αιτιολόγηση της επιλεξιμότητας της δαπάνης αφορά στο μισθολογικό κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την προετοιμασία και την υποστήριξη των υποψηφίων εργαζομένων ή/και εργαζομένων με λίγες ώρες απασχόλησης.

β) Για ΚοιΣΠΕ που κατά το προηγούμενο της αίτησης επιχορήγησης δωδεκάμηνο απασχόλησαν άτομα με αναπηρία, καθορίζεται κατ' ελάχιστον ποσό 1,2€ ανά ώρα απασχόλησης των ατόμων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας το ποσό των 1,2€ ανά ώρα απασχόλησης δύναται να αυξηθεί σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους του Υπουργείου Υγείας. Η αιτιολόγηση της επιλεξιμότητας της δαπάνης αφορά στο μισθολογικό κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υποστήριξη των εργαζομένων αυτών.

1.4Η επιχορήγηση του δικαιούχου ΚοιΣΠΕ έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος κατάθεσης του σχετικού αιτήματος των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

1.5Για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης από τους δυνητικά δικαιούχους ΚοιΣΠΕ δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.

2.Αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία σε περιπτώσεις προστατευόμενης απασχόλησης -κάλυψη διοικητικού κόστους, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού:

2.1Στις περιπτώσεις που ένας δικαιούχος ΚοιΣΠΕ παρέχει προστατευόμενη απασχόληση, ήτοι όταν πάνω από το 30% των εργαζομένων του είναι άτομα με αναπηρία, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

α) οι δαπάνες κατασκευής, εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων και του εξοπλισμού της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας, για την οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, είτε αφορά σε νέα δραστηριότητα είτε σε επέκταση υφιστάμενης.

Ως τέτοιες νοούνται οι δαπάνες:

-κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου,

-δαπάνες προσαρμογής του χώρου εργασίας και δαπάνες προσαρμογής ή αγοράς εξοπλισμού, λογισμικού και τεχνολογικών διευκολύνσεων για τους εργαζόμενους με αναπηρία,

-προμήθειας και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων,

-προμήθειας επίπλων και σκευών διοικητικής λειτουργίας,

-χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,

-κατασκευών και εξοπλισμού διασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,

β) οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές απορρέουν άμεσα από την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία και αφορούν είτε στην ανάπτυξη νέας δραστηριότητας είτε στην επέκταση ήδη υφιστάμενης.

Ως δαπάνες διοίκησης νοούνται οι δαπάνες:

-απασχόλησης στελεχών,

-λήψης υπηρεσιών από τρίτους εξωτερικούς συμβούλους,

-λήψης υπηρεσιών για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων,

-προμήθειας ή μίσθωσης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης,

-διασφάλισης, ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας

-δαπάνες για τη μεταφορά των εργαζομένων με αναπηρία στο χώρο εργασίας και για δραστηριότητες που συνδέονται με την εργασία τους,

-έρευνας για την προώθηση και την προαγωγή της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία,

-απόκτησης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία, με την προϋπόθεση της ασφάλισης των ατόμων αυτών τουλάχιστον για την κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου, σε περίπτωση που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι.

2.2Η ένταση της επιχορήγησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

2.3Η επιχορήγηση του δικαιούχου ΚοιΣΠΕ έχει μέγιστη διάρκεια (έως) είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος κατάθεσης του σχετικού αιτήματος των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

2.4Οι δυνητικά δικαιούχοι ΚοιΣΠΕ υποβάλλουν σχετικό αίτημα (Σχέδιο Δράσης) έπειτα από τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, στην οποία είναι δυνατόν να διατυπώνονται και επιμέρους όροι και προϋποθέσεις.

2.5Τα αιτήματα των δυνητικά δικαιούχων ΚοιΣΠΕ αξιολογούνται από το Υπουργείο Υγείας. Γ ια την αξιολόγηση χρησιμοποιείται μεθοδολογία - εργαλείο καθορισμού του ύψους της επιχορήγησης που εκπονείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και κοινοποιείται στους ΚοιΣΠΕ με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μέρους του μισθού -εργαζόμενοι της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 :

3.1Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του εργαζομένου ή των εργαζομένων με αναπηρία. Η πρόσληψη ή 

οι προσλήψεις οφείλουν να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του ΚοιΣΠΕ σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων του προηγουμένου δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της αίτησης κάθε ΚοιΣΠΕ, εκτός αν η θέση ή οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας.

3.2Η ένταση της επιχορήγησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% της επιλέξιμης δαπάνης.

3.3Η επιχορήγηση του δικαιούχου ΚοιΣΠΕ έχει μέγιστη διάρκεια (έως) είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος κατάθεσης του σχετικού αιτήματος των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

3.4Οι δυνητικά δικαιούχοι ΚοιΣΠΕ υποβάλλουν σχετικό αίτημα έπειτα από τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Υγείας, στην οποία είναι δυνατόν να διατυπώνονται και επιμέρους όροι και προϋποθέσεις.

3.5Τα αιτήματα των δυνητικά δικαιούχων ΚοιΣΠΕ αξιολογούνται από το Υπουργείο Υγείας. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται μεθοδολογία - εργαλείο καθορισμού του ύψους της επιχορήγησης που εκπονείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και κοινοποιείται στους ΚοιΣΠΕ με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.6Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων θεωρείται αποκλειστικά η απασχόληση με μορφή εξαρτημένης εργασίας.

4.Δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε:

4.1.προβληματικές επιχειρήσεις (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΑΚ)

4.2.επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση χορηγούμενη από το ίδιο το κράτος - μέλος έχει κηρυχθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου. 1 του ΓΑΚ).

Γ ια τον έλεγχο των υπό 4.1. και 4.2. προϋποθέσεων, ο δικαιούχος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση επιστροφής παράνομης ενίσχυσης, φορολογικής ενημερότητας καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, οικονομικές καταστάσεις κ.λπ.

5.Σχετικά με τις μεμονωμένες ενισχύσεις, δημοσιεύονται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΜ της Ε.Ε. (υποπαρ. Β11 της παρ. Β' του άρθρου 9 του ΓΑΚ και του άρθρο 1 του ν. 4152/2013).

6.Η χορηγούσα αρχή έχει υποχρέωση για την τήρηση λεπτομερών αρχείων σχετικά με τις χορηγηθείσες ενισχύσεις για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Άρθρο 4

Λοιπές προϋποθέσεις για τις επιχορηγούμενες δράσεις

1.Η επιχορήγηση που κατανέμεται σε κάθε ΚοιΣΠΕ (ΜΨΥ) μεταφέρεται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, από όπου και παρακολουθείται λογιστικά.

2.Η διαχείριση του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

3.Για κάθε κατηγορία δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επιχορηγήθηκαν οι ΚοιΣΠ.Ε (ΜΨΥ) τηρούν αρχείο με τα εξής: παραστατικά δαπανών, διοικητικά έγγραφα (αποφάσεις Δ.Σ., αλληλογραφία), συμβάσεις με αναδόχους, αντίγραφα παραδοτέων, έντυπα προσλήψεων ΕΡΓΑΝΗ, μισθοδοτικές καταστάσεις και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μισθωτών, έντυπα απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, Καταστάσεις Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, πάντα με αυστηρή τήρηση των δεσμεύσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.Οι Κοι.Σ.Π.Ε. για τις περιπτώσεις που τυγχάνουν επιχορήγησης υποχρεούνται:

α) Να αναρτούν τις δαπάνες που αφορούν στην επιχορήγηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

β) Να συντάσσουν Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα έντυπα που εκπονούνται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι Εκθέσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση κάθε ΚοιΣΠΕ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους.

Εκτός των άλλων στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση για το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε ΚοιΣΠΕ περιλαμβάνονται και:

-Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης (άτομα, ώρες απασχόλησης, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης κατ' άτομο, θέσεις εργασίας, τόσο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και των άλλων στελεχών, που έχουν τύχει επιχορήγησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

-Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κατηγορία δαπάνης.

γ) Να συνοδεύουν την Ετήσια Απολογιστική Έκθεση από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, εκτός των περιπτώσεων επιχορήγησης της παρ. 1.3.α του άρθρου 4 της παρούσας. Στην Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή αποτυπώνονται τα εξής, πάντα με αυστηρή τήρηση των δεσμεύσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

-Συμβατότητα, συνάφεια και νομιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επιχορηγήθηκαν με το υποβληθέν αίτημα -Σχέδιο Δράσης του ΚοιΣΠΕ, σύμφωνα με τις παρ. 2.4 και 2.5 του άρθρου 4 της παρούσας.

-Τήρηση και απόδοση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων κάθε ΚοιΣΠΕ.

-Τήρηση διαδικασιών ανάρτησης των επιχορηγούμενων δαπανών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και κατάθεση απολογιστικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

-Η επιβεβαίωση των στοιχείων της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας.

Η δαπάνη για την Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή δύναται να είναι επιχορηγούμενη δαπάνη.

δ) Να συντάσσουν και να καταθέτουν τόσο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

-Οικονομικό απολογισμό των επιχορηγούμενων δράσεων,

-Οικονομικό συνολικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, και

-Οικονομικό Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται

από τη Γενική Συνέλευση κάθε ΚοιΣΠΕ.

Άρθρο 5

Επίπεδα ελέγχου των επιχορηγούμενων δράσεων

Ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των επιχορηγούμενων δράσεων των ΚοιΣΠΕ διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

α) Σε πρώτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και συνίσταται στον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλουν οι ΚοιΣΠΕ,αναφορικά με τις επιχορηγούμενες από το Υπουργείο Υγείας δράσεις τους, βάσει της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

β) Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από την οικεία Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας ενηλίκων στην οποία εντάσσεται ο κάθε ΚοιΣΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω 4 σχετικό νόμο.

γ) Σε τρίτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας βάσει των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του εν λόγω Σώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας 

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

We see the Future

Services

Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με λίγα όμορφα λόγια

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Vestibulum lacinia arcu eg
  • Fusce nec tellus sed augue semper porta
  • Et nulla sit amet nec tellus
  • Duis gravida ante auctor euismod convallis
  • Lorem ipsum nulla sit amet amet
  • Nulla egdarto sit tellus